59. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.4 เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.9 เดซิเบลเอ บริเวณที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล